+420 466 921 179
obchod@ekorex.cz

Ekorex-Consult, spol. s r.o.
Na Lužci 657,533 41 Lázně Bohdaneč

Prezentace společnosti

Ekorex-Consult, spol. s r.o.

Prezentace společnosti

Hlavními předměty podnikání společnosti jsou výroba, instalace a opravy elektrických strojů a elektronických zařízení dle OKEČ 33200 a související vývoj a konstrukční práce.

Výrobky jsou zaměřeny na obor „ Měření a regulace“ a jsou určeny pro měření, regulaci a řízení technologických procesů, včetně řízení nestandartních technologických situací. Spektrum výrobků firmy zabírá širokou problematiku měření hladin kapalin s ovládáním jak ve vertikální, tak i v horizontální rovině (měřiče a servopohony zdvihové-táhlové, otočné, vč. víceotáčkových).

Servopohony a měřiče uvedeného zaměření jsou určeny pro bezpečné ovládání, měření a regulaci ekologicky závadných látek, kapalných plynů a dalších médií používaných v náročném, extrémním prostředí chemického, petrochemického, energetického a potravinářského průmyslu a v aplikacích technologií vodárenství, odpadového hospodářství a v dopravě.

 

Historie společnosti

Společnost Ekorex-Consult, spol. s r.o. začínala v době svého vzniku (1992) v pronajatých prostorách se zaměřením na obchodní činnost. V roce 1999 si pronajala další kancelářské, skladovací, výrobní a expediční prostory, které později odkoupila a od roku 2001 zahájila výrobu vlastních výrobků.

Výnosem Úřadu průmyslového vlastnictví - číslo 193071, firma získala ochrannou známku EKOREX.

V roce 2001 byla firma certifikována v řízení systému řízení jakosti společností DET NORSKE VERITAS dle normy EN ČSN ISO 9000:1994. Tato byla v roce 2003 povýšena na normu EN ČSN ISO 9001:2000. V roce 2003 firma získala „Velký průkaz způsobilosti“ a „Osvědčení jakosti při svařování“  W-OJ-155 r.v. 2003 od společnosti TDS Brno.

Všechny vlastní výrobky firmy mají výrobkové certifikáty udělené autorizovanými zkušebnami. Velká část výrobků je certifikována pro použití do výbušného prostředí (nese označení „Ex“), které je ověřeno certifikátem FTZÚ 02 ATEX Q 040, vydaného společností  FTZÚ Ostrava Radvanice.

V roce 2006 společnost převzala výrobu Relé Karten pro Tyco Electronic v pobočce Nová Paka.  Tato výroba trvala do  30.9.2019.

V roce 2006 firma získala dotaci v rámci OPPP, INOVACE II. Jedním z hlavních cílů inovačního projektu byla realizace nové produktové řady servopohonů, snímačů hladin a dalších výrobků do energetiky, petrochemie, potravinářského průmyslu atd.  V souladu se schváleným projektem proběhla postupná restrukturalizace výrobních prostředků včetně logistiky s cílem zvýšit celkovou kvalitu nových výrobků a efektivitu výrobního procesu. Tento cíl byl úspěšně splněn a byly vytvořeny podmínky pro další vývoj a inovaci výrobků.

V roce 2009 realizovala přechod na nové systémy řízení kvality a získala certifikáty CQS  a IQ NET.

Koncem roku 2012 společnost zakoupila technologii výroby řetízků pro zavěšování květinových nádob a tuto výrobu v pobočce Nová Paka zahájila. Tato výroba trvala do  30.9.2019.

 

V letech 2011 až 2014 společnost realizovala další projekt v rámci OPPP, INOVACE s podporou MPO ČR. Projekt popisuje novou generaci výrobků (servopohonů s inteligentními řídícími jednotkami, ekologických servisních uzávěrů kulových ventilů, měřičů hladin kapalin a celé řady souvisejících komponentů s určením pro významné ekologické stavby a do výbušných agresivních prostředí v energetice, v petrochemickém průmyslu, v jaderných elektrárnách, v teplárenství, zemědělství a potravinářství) a inovaci procesů jejich výroby. Konstrukční novost byla dosažena několikaletým vlastním aplikovaným vývojem společnosti. Inovované výrobky mají nemalý potenciál i pro vývozy do zahraničí.

Projekt, který má vztah na dlouhodobou podnikatelskou koncepci společnosti, se opírá o marketingové studie připravované ve spolupráci s ČVUT FS v Praze. V rámci projektu byla pořízena další špičková výrobní technologie a byly také významně rozšířeny výrobní, skladovací a expediční prostory firmy.

Společnost se rozhodla orientovat své lidské a finanční zdroje také na vývoj nových výrobků podle nových ustanovení normy ATEX určených do prostředí s nebezpečím výbuchu a na realizaci inovovaných servopohonů a měřičů hladin kapalin nové generace. V jejich postupném zavádění na trh a ve spolupráci s tradičními klienty vedení společnosti spatřuje největší příležitosti, jak obstát v silné mezinárodní soutěži. Inovované výrobky pro použití do nevýbušného prostředí proto musely být rekonstruovány tak, aby odpovídaly Směrnici Rady Evropy č. 94/9/EC a NV 23/2003 Sb. z roku 2010 pro použití pevných závěrů. Přijetím uvedené směrnice byly upraveny i podmínky certifikace při využití výrobků ve výbušném prostředí.

V roce 2013 se v pobočce Nová Paka zahájila příprava výroby dílů Metering Relé pro firmu Tyco Electronic a v polovině roku 2014 byla výroba zahájena. Tato výroba trvala do 30.9.2019.

Společnost v současné době zaměstnává okolo 40 pracovníků. Díky významné modernizaci výrobní a systémové technologie se jedná především o pracovníky s vysokou odbornou kvalifikací.

 

Politika kvality

Cílem naší společnosti Ekorex-Consult, spol. s r.o. je poskytování kvalitních služeb a výrobků v souladu s požadavky zákazníka, tak, aby všechny činnosti odpovídali právním předpisům a ostatním normám v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naší snahou a cílem je udržovat, vytvářet a rozvíjet nové vztahy se zákazníky, dodavateli a veřejností.

Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze zabezpečením a výcvikem kvalifikovaných lidských zdrojů. Každý pracovník znalý v rámci své pracovní náplně svých povinností, odpovědnosti a pravomocí v rámci procesů společnosti se aktivně podílí na úrovni kvality konečného produktu a poskytovaných služeb.

Vedení společnosti každý rok stanovuje Cíle kvality jako požadované hodnoty stanovených kritérií, dle kterých jsou sledovány hlavní procesy ve společnosti. Tyto ukazatele jsou zaměřeny především na zvyšování produktivity práce a kvality výrobků, snižování celkových výrobních nákladů, omezování zmetkovosti, optimalizaci termínů dodávek a měření spokojenosti zákazníka.

Tento dokument je veřejně publikován a každý ze zaměstnanců společnosti je s ním seznámen.

Stanovené cíle kvality jsou pravidelně vyhodnocovány a jsou nástrojem pro neustálé zlepšování prováděných činností.

Společnost při realizaci vlastních činností klade důraz na minimalizaci dopadů na životní prostředí, na prevenci vzniku úrazů a na poskytování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

V Lázních Bohdaneč 1.1.2018

Petr Kohoutek, představitel kvality

 

 

 

Inovace a modernizace výrobků a výrobních prostředků

plakat_1

 

plaketa_1

Cílem naší společnosti Ekorex-Consult, spol. s r.o. je poskytování kvalitních služeb a výrobků v souladu s požadavky  zákazníka,  tak, aby všechny činnosti odpovídali právním předpisům            a ostatním normám  v oblasti životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Naší snahou a cílem je udržovat, vytvářet a rozvíjet nové vztahy se zákazníky, dodavateli                               a veřejností.

Tohoto cíle můžeme dosáhnout pouze zabezpečením a výcvikem kvalifikovaných lidských zdrojů. Každý pracovník znalý v rámci své pracovní náplně svých povinností, odpovědnosti                             a pravomocí v rámci procesů společnosti se aktivně podílí na úrovni kvality konečného produktu a poskytovaných služeb.

Vedení společnosti každý rok stanovuje Cíle kvality jako požadované hodnoty stanovených kritérií, dle kterých jsou sledovány hlavní procesy ve společnosti. Tyto ukazatele jsou zaměřeny především na zvyšování produktivity práce a kvality výrobků, snižování celkových výrobních nákladů, omezování zmetkovosti, optimalizaci termínů dodávek a měření spokojenosti zákazníka.

Tento dokument je veřejně publikován a každý ze zaměstnanců společnosti je s ním seznámen.

Stanovené cíle kvality jsou pravidelně vyhodnocovány a jsou nástrojem pro neustálé zlepšování prováděných činností.

Společnost při realizaci vlastních činností klade důraz na minimalizaci dopadů na životní prostředí, na prevenci vzniku úrazů a na poskytování bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

V Lázních Bohdaneč 1.7.2017                                      

Petr Kohoutek, představitel kvality

Sídlo společnosti

Ekorex-Consult, spol. s r.o. - Lázně Bohdaneč
Na Lužci 657 533 41
Lázně Bohdaneč